Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

05.01.2018

Nabór na projekty innowacyjne w województwie śląskim

Termin naboru 29.12.2017 r. - 07.02.2018 r.

czytaj całość 20.09.2017

Nowy nabór Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w województwie śląskim


czytaj całość 07.08.2017

Nowe nabory Badania na rynek

PARP ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

czytaj całość

Strona 1 z 15  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

18.12.2009

Aktualne konkursy RPO WSL

Obecnie trwa konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-011/09 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”

Warunki konkursu:
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

Przewidziany do wsparcia typ projektów:
8. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Mikroprzedsiębiorstw wynosi 350 000 Euro (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy Euro), co stanowi 1 462 125 złotych*.
Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Małych i Średnich przedsiębiorstw wynosi 750 000 Euro (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy Euro), co stanowi 3 133 125 złotych*.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi:
 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw,
 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw,
Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:
 50 000 PLN na projekty związane z udziałem przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych
 20 000 PLN na projekty związane z udziałem w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 21 lipca 2010 roku.

Źródło: ŚCP