Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

02.05.2020

Nabór działenie 3.2 Innowacje w MŚP typ Inwestycje w MŚP

Od 2020-04-28 do 2020-06-23.

czytaj całość 30.03.2020

Nabór Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (woj. śląskie)

Termin: 2020-02-27 do 2020-06-30.

czytaj całość 12.02.2020

Możliwość składania wniosków innowacje

Termin: 30.01.2020 do 30.04.2020.

czytaj całość

Strona 1 z 18  > >>

 

 

Aktualności

05.01.2018

Nabór na projekty innowacyjne w województwie śląskim

Informujemy o ogłoszeniu w województwie śląskim konkursu na innowacyjne projekty inwestycyjne (obowiązkowym załącznikiem jest opinia o innowacyjności i powstanie produktu lub procesu technologicznego innowacyjnego w skali województwa śląskiego do 3 lat).

Typy projektów
1.    Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.

Kategorie kosztów
- Koszty nabycia nowych środków trwałych
- Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych
- Koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego
- Usługi doradcze
- Promocja

Maksymalny poziom dofinansowania
1.     Minimalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 100 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).
2.     Maksymalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 3 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

- 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
- 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

W przypadku nabycia usług doradczych pomoc będzie udzielana w oparciu o art. 28 Rozporządzenia 651/2014 i adekwatne na gruncie prawodawstwa krajowego Rozporządzenie z dnia 5 listopada 2015r. Wówczas maksymalny poziom dofinansowania wynosi:
- 50 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wydatki ponoszone zgodnie z ww. rozporządzeniami, tj. koszty usług doradczych mogą zostać uznane za kwalifikowalne w wysokości do 5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.

W przypadku kosztów promocji pomoc będzie udzielana w oparciu
o Rozporządzenie de minimis i adekwatne na gruncie prawodawstwa krajowego Rozporządzenie z dnia 19 marca 2015 r. Wówczas maksymalny poziom dofinansowania wynosi:
- 50 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wydatki ponoszone zgodnie z ww. rozporządzeniami, tj. koszty promocji mogą zostać uznane za kwalifikowalne w wysokości do 10% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia de minimis całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu w rozumieniu punktu 15 nie może przekroczyć 200 000,00 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000,00 EUR w okresie trzech lat podatkowych.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN 66 883 087,81
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR 15 762 417,00

Termin, od którego można składać wnioski:2017-12-29 (od godziny 08:00:00) Termin, do którego można składać wnioski:2018-02-07 (do godziny 12:00:00)
Termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2018

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:
1.    Mikroprzedsiębiorstwa,
2.    Małe Przedsiębiorstwa,
3.    Średnie Przedsiębiorstwa

Źródło: IP2