Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

12.02.2020

Możliwość składania wniosków innowacje

Termin 30.01.2020 do 31.03.2020.

czytaj całość 29.10.2019

Nowy nabór wniosków innowacje

Termin naboru od 31 października do 19 grudnia 2019 r.

czytaj całość 29.10.2019

Nabór projekty B+R

Od 30.09.2019 r. do 29.01.2020 r.

czytaj całość

Strona 1 z 17  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

05.01.2018

Nabór na projekty innowacyjne w województwie śląskim

Informujemy o ogłoszeniu w województwie śląskim konkursu na innowacyjne projekty inwestycyjne (obowiązkowym załącznikiem jest opinia o innowacyjności i powstanie produktu lub procesu technologicznego innowacyjnego w skali województwa śląskiego do 3 lat).

Typy projektów
1.    Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.

Kategorie kosztów
- Koszty nabycia nowych środków trwałych
- Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych
- Koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego
- Usługi doradcze
- Promocja

Maksymalny poziom dofinansowania
1.     Minimalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 100 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).
2.     Maksymalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 3 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

- 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
- 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

W przypadku nabycia usług doradczych pomoc będzie udzielana w oparciu o art. 28 Rozporządzenia 651/2014 i adekwatne na gruncie prawodawstwa krajowego Rozporządzenie z dnia 5 listopada 2015r. Wówczas maksymalny poziom dofinansowania wynosi:
- 50 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wydatki ponoszone zgodnie z ww. rozporządzeniami, tj. koszty usług doradczych mogą zostać uznane za kwalifikowalne w wysokości do 5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.

W przypadku kosztów promocji pomoc będzie udzielana w oparciu
o Rozporządzenie de minimis i adekwatne na gruncie prawodawstwa krajowego Rozporządzenie z dnia 19 marca 2015 r. Wówczas maksymalny poziom dofinansowania wynosi:
- 50 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wydatki ponoszone zgodnie z ww. rozporządzeniami, tj. koszty promocji mogą zostać uznane za kwalifikowalne w wysokości do 10% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia de minimis całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu w rozumieniu punktu 15 nie może przekroczyć 200 000,00 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000,00 EUR w okresie trzech lat podatkowych.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN 66 883 087,81
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR 15 762 417,00

Termin, od którego można składać wnioski:2017-12-29 (od godziny 08:00:00) Termin, do którego można składać wnioski:2018-02-07 (do godziny 12:00:00)
Termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2018

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:
1.    Mikroprzedsiębiorstwa,
2.    Małe Przedsiębiorstwa,
3.    Średnie Przedsiębiorstwa

Źródło: IP2