Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

02.05.2020

Nabór działenie 3.2 Innowacje w MŚP typ Inwestycje w MŚP

Od 2020-04-28 do 2020-06-23.

czytaj całość 30.03.2020

Nabór Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (woj. śląskie)

Termin: 2020-02-27 do 2020-06-30.

czytaj całość 12.02.2020

Możliwość składania wniosków innowacje

Termin: 30.01.2020 do 30.04.2020.

czytaj całość

Strona 1 z 18  > >>

 

 

Aktualności

21.06.2016

Ogłoszenie konkursu w ramach kredytu na innowacje technologiczne (innowacje na poziomie krajowym)

Maksymalnie dofinansowanie 6 000 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania to:
- mikro i małe przedsiębiorstwa do 45% kosztów kwalifikowalnych,
- średnie przedsiębiorstwa do 35% kosztów kwalifikowalnych.

Naboru wniosków: od 28 lipca 2016 do 30 września 2016 r.

Działanie nazywa się kredyt na innowacje technologiczne, ale jest on po zrealizowaniu inwestycji spłacany przez BGK, tj. dotacja zmniejsza wartość zaciągniętego w banku kredytu. Zatem kredyt musi opiewać na wyższą wartość niż planowana wartość dofinansowania.

Warunek obowiązkowy: dofinansowanie na inwestycję technologiczną - inwestycję polegającą na:
a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo
b) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Nowa technologia – technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym zakres wydatków kwalifikowalnych przedstawia się następująco:
5. Wydatkami przeznaczonymi na realizację inwestycji technologicznej są ponoszone przez przedsiębiorcę realizującego tę inwestycję, niezbędne do jej realizacji, wydatki na:
1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:
a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;
2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;
Np. nie może być kwalifikowalny:
- zakup środków transportu do przewozu do klienta, gdy klient może przyjeżdżać po produkty,
- zakup urządzeń do pakowania, jeśli konkretny sposób pakowania nie wynika ze specyfiki produktu, np. szczególnych przepisów dt. danego rodzaju produktu,
3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:
a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,
b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,
c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części, ale
Np. nie może być kwalifikowalny wydatek związany z budową pomieszczeń socjalnych i biurowych.
Wydatkami kwalifikowalnymi mogą być jedynie te wydatki, które służą do realizacji inwestycji technologicznej i są ze sobą powiązane funkcjonalne. Do dofinansowania mogą zostać zakwalifikowalne jedynie wydatki, które są niezbędne do wdrożenia technologii i uruchomienia na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Wydatki, które nie wynikają ze specyfiki technologii lub nie są  związane z procesem uruchomienia na jej podstawie wytwarzania nowych lub ulepszonych procesów, produktów lub usług, a więc wydatki, które nie służą  realizacji inwestycji technologicznej, nie mogą być uznane za powiązane funkcjonalnie z pozostałymi wydatkami. 

5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia;

6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.”,

6. Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

8. Łączna wartość wydatków, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 6, nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków, o których mowa w ust. 5 i 6.

Źródło: BGK