Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

02.05.2020

Nabór działenie 3.2 Innowacje w MŚP typ Inwestycje w MŚP

Od 2020-04-28 do 2020-06-23.

czytaj całość 30.03.2020

Nabór Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (woj. śląskie)

Termin: 2020-02-27 do 2020-06-30.

czytaj całość 12.02.2020

Możliwość składania wniosków innowacje

Termin: 30.01.2020 do 30.04.2020.

czytaj całość

Strona 1 z 18  > >>

 

 

Aktualności

30.05.2016

Ogłoszono nabory wniosków na działania B+R w województwie śląskim

Minimalna Wartość Projektu: nie została ustalona.
Minimalna wartość dofinansowania: 200 000,00 zł
-tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej - 10 mln zł,
- wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach - 5 mln zł.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 400 000 PLN

Poziom dofinansowania:
- prace B+R do 80%
- laboratoria do 50%

W ramach działania wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie województwa śląskiego. Wzmacnianie możliwości przedsiębiorstw do prowadzenia prac B+R służyć będzie tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.  Możliwe będzie wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury B+R, spełniających następujące warunki:
-przedsięwzięcie wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego, poprzez wskazanie specjalizacji oraz celu/ów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.
-przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służy realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w przedsiębiorstwie).

Wsparcie w ramach niniejszego działania skoncentrowane jest na MŚP. Definicja MŚP zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Przewidziane są również inwestycje dużych przedsiębiorstw, pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki. W przypadku dużych firm preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi. W przypadku prac B+R siedziba lub oddział Wnioskodawcy muszą być zlokalizowane na terenie województwa śląskiego. W przypadku typu projektu tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej projekt będzie realizowany na obszarze województwa śląskiego.

Instytucja Zarządzająca dopuszcza realizację projektu w konsorcjum poza obszarem województwa śląskiego, z zastrzeżeniem Art. 70 pkt. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. W powyższym przypadku Lider konsorcjum musi mieć siedzibę bądź też oddział na terenie województwa śląskiego, natomiast pozostali partnerzy konsorcjum muszą mieć siedzibę na terenie Unii Europejskiej. W przypadku zlecenia realizacji usług, w szczególności prac badawczych przez Wnioskodawcę wykonawcy spoza województwa śląskiego, w tym jednostce badawczej, warunek uznaje się za spełniony. W sytuacji realizacji projektów w ramach konsorcjum (oraz porozumienia podmiotów wskazanych w punkcie Typ beneficjenta) liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie.
Koszty poniesione przez podmioty zlokalizowane poza województwem śląskim mogą wynieść nie więcej niż 15% wartości dofinansowania projektu.

Poprzez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową. Samodzielny projekt nie może składać się wyłączne z fazy pierwszej produkcji. Projekt dotyczący pierwszej produkcji musi obejmować także fazę prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno polegać na zastosowaniu technologii dostosowanej do potrzeb firmy. Warunkiem wsparcia prac badawczych jest ich komercyjne wykorzystanie w gospodarce. Po zakończeniu prac B+R Beneficjent dokona analizy opłacalności wdrożenia wyników badań. Wyniki powyższej analizy będą podstawą do określenia stopnia wykorzystania efektów badań w gospodarce.

Beneficjenci:
1. Przedsiębiorstwa
2. Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
3. Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
4. Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
5. Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
6. Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów, reprezentowanych przez lidera

Źródło: IP2 RPO WSL