Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

02.05.2020

Nabór działenie 3.2 Innowacje w MŚP typ Inwestycje w MŚP

Od 2020-04-28 do 2020-06-23.

czytaj całość 30.03.2020

Nabór Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (woj. śląskie)

Termin: 2020-02-27 do 2020-06-30.

czytaj całość 12.02.2020

Możliwość składania wniosków innowacje

Termin: 30.01.2020 do 30.04.2020.

czytaj całość

Strona 1 z 18  > >>

 

 

Aktualności

26.01.2016

Nabór projektów informacyjno-komunikacyjnych dotyczących działalności gospodarczej

Typ przedsięwzięcia
- wsparcie wykorzystania TIK w procesach biznesowych w przedsiębiorstwach.
Działanie umożliwi przedsiębiorcom z kategorii MŚP wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. Przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno–komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży.

Z powyższego wynika, że w ramach realizowanych projektów będzie można uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz - wspierane będą inwestycje, w wyniku których przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK.

Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się z poniższe modele:
- B2B Business to Business, model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.
- B2C Business to Consumer, model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK.
W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług.
-B2E Business to Employee, model zakładający wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) –pracownik. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się wsparcie m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
-C2C Consumer to Consumer, model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Nie ustalono minimalnej wartości projektu z zaznaczeniem, że Wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o minimalne wsparcie w wysokości 50000,00PLN.

Dla działania nie ustalono maksymalnej wartości projektu. Jednakże w ramach przedmiotowego działania Beneficjent będzie mógł uzyskać wsparcie maksymalnie w wysokości 500 000,00 PLN.
Dofinansowanie maksymalne:
- mikro, małe przedsiębiorstwa: 45% kosztów kwalifikowalnych,
- średnie przedsiębiorstwa: 35% kosztów kwalifikowalnych.
Podmiotami uprawnionymi do otrzymania wsparcia w ramach przedmiotowego działania będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

Projekt musi być realizowany na terenie Województwa Śląskiego.

W przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które będą wchodziły w zakres rzeczowy projektu a będą zlokalizowane poza województwem śląskim–siedziba lub oddział Wnioskodawcy (w zależności od miejsca, gdzie będą ewidencjonowane zakupione środki trwałe/wartości niematerialne i prawne) muszą być zlokalizowane na terenie województwa śląskiego.

Nabór lipiec-sierpień 2016 r.

Źródło: RPO WSL 2014-2020