Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

02.05.2020

Nabór działenie 3.2 Innowacje w MŚP typ Inwestycje w MŚP

Od 2020-04-28 do 2020-06-23.

czytaj całość 30.03.2020

Nabór Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (woj. śląskie)

Termin: 2020-02-27 do 2020-06-30.

czytaj całość 12.02.2020

Możliwość składania wniosków innowacje

Termin: 30.01.2020 do 30.04.2020.

czytaj całość

Strona 1 z 18  > >>

 

 

Aktualności

26.01.2016

Projekty z zakresu B+R i innowacji w przedsiębiorstwach w województwie śląskim

Cel: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
Typ: tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej, wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach
Działanie realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w B+R jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej. W ramach działania finansowane będą przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń RIS WSL 2013-2020.

W ramach działania wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie województwa śląskiego.

-branża energetyka, medycyna lub TIK.

-przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służy realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w przedsiębiorstwie).

Instytucja Zarządzająca dopuszcza realizację projektu w konsorcjum poza obszarem województwa śląskiego, z zastrzeżeniem Art. 70 pkt. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. W powyższym przypadku Lider konsorcjum musi mieć siedzibę bądź też oddział na terenie województwa śląskiego, natomiast pozostali partnerzy konsorcjum muszą mieć siedzibę na terenie Unii Europejskiej. W przypadku zlecenia realizacji usług, w szczególności prac badawczych przez Wnioskodawcę wykonawcy spoza województwa śląskiego, w tym jednostce badawczej, warunek uznaje się za spełniony. W sytuacji realizacji projektów w ramach konsorcjum (oraz porozumienia podmiotów wskazanych w punkcie Typ beneficjenta) liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Poprzez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową. Samodzielny projekt nie może składać się wyłączne z fazy pierwszej produkcji. Projekt dotyczący pierwszej produkcji musi obejmować także fazę prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno polegać na zastosowaniu technologii dostosowanej do potrzeb firmy. Warunkiem wsparcia prac badawczych jest ich komercyjne wykorzystanie w gospodarce. Po zakończeniu prac B+R Beneficjent dokona analizy opłacalności wdrożenia wyników badań. Wyniki powyższej analizy będą podstawą do określenia stopnia wykorzystania efektów badań w gospodarce.

Beneficjenci:
1. Przedsiębiorstwa
2. Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
3. Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
4. Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
5. Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
6. Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów, reprezentowanych przez lidera

Koszty poniesione przez podmioty zlokalizowane poza województwem śląskim mogą wynieść nie więcej niż 15% wartości dofinansowania projektu.

„Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania”.

Maksymalna Wartość Projektu: zgodnie z linią demarkacyjną, tj. dla typu projektu:
-tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej - 10 mln zł,
- wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach - 5 mln zł.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 400 000 PLN
Minimalna wartość dofinansowania - 200 000 PLN.

Priorytet inwestycyjny 1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Nabór maj-czerwiec 2016 r.

Źródło: RPO WSL 2014-2020