Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

05.01.2018

Nabór na projekty innowacyjne w województwie śląskim

Termin naboru 29.12.2017 r. - 07.02.2018 r.

czytaj całość 20.09.2017

Nowy nabór Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w województwie śląskim


czytaj całość 07.08.2017

Nowe nabory Badania na rynek

PARP ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

czytaj całość

Strona 1 z 15  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

06.05.2010

Przyspieszenie naboru wniosków dla mikroprzedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim

Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ogłosiła, iż w tym roku, przewidziany został jeszcze jeden konkurs na dofinansowanie, ale z przeznaczeniem dla mikroprzedsiębiorców: wnioski będzie można składać od 1 czerwca do 2 lipca 2010 roku.
Jest to działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Przykładowe rodzaje projektów możliwych do dofinansowania:
- Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych, zakupem wyników prac B+R i/lub praw własności przemysłowej, wdrażaniem i komercjalizacją technologii i produktów innowacyjnych. Projekt musi wiązać się z: rozbudową przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowego produktu, usługi lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego. W ramach projektu inwestycyjnego, przewiduje się również dofinansowanie kosztów utworzenia i wyposażenia nowych stanowisk pracy (włącznie z częściowym pokryciem kosztów wynagrodzenia pracowników wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy), bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją; Ponadto,  jako uzupełnienie projektu inwestycyjnego, istnieje możliwość dofinansowania organizacji lub udziału w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą;
- Dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska, służących poprawie wskaźników i norm. Wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz realizacji przedsięwzięć służących wdrażaniu zasad zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń. Wsparcia nie otrzymają firmy, którym minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami;
Wsparcie w ramach niniejszego działania uzyskają wyłącznie przedsiębiorstwa działające powyżej 6 miesięcy.
Z dofinansowania w ramach niniejszego działania wyłączone są projekty mikro i małych przedsiębiorstw, działających nie dłużej niż rok, dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną i ewentualnego wytworzenia produktów niezbędnych do świadczenia tych usług. Projekty takie przewidziano do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Ze wsparcia w ramach tego działania wyłączone są przedsięwzięcia związane z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu WE.
Na obszarach, objętych interwencją PROW, w RPOWŚ 2007-2013 przewidziano wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw:
- w zakresie działalności wykraczającym poza zakres PKD w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013;
- dla projektów (w zakresie zgodnym z PKD, określonym w ww. rozporządzeniu)  tworzących miejsca pracy (komplementarnie do PROW) o wartości dotacji powyżej 300 tys. PLN.

Minimalna wartość dotacji to 10 000 PLN, a maksymalna:
- dla mikroprzedsiębiorstw – 1 500 000 PLN,
- dla małych przedsiębiorstw – 2 400 000 PLN,
- dla średnich przedsiębiorstw – 3 999 999 PLN.

Forma płatności

Dotacja rozwojowa w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu przekazywanej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego.

Źródło: UM WŚ